InMEC InMEC BeogradInMEC SkopjeInMEC LondonInMEC Limited
Претставништво Скопје

Вест Инмек Доо
Атинска 12
1000 Скопје
Македонија

Тел.  +389 (0)2 3074 740
Факс. +389 (0)2 3074 911
inmec.skopje@inmec.net

НАПОЈУВАЊЕ НА НАПРЕДОКОТ

Во светот кој станува се позависен од поуздано снабдување со електрична енергија за нормален живот и работа, наш фокус е понуда на најквалитетна опрема за основно и резервно напојување - дизел агрегати и батеријски и безбатеријски уреди за непрекинато напојување (УПС), а за дополнување на системите за напојување и фотоволтаични ќелии. 

Од 1997 година, Инмек е овластениот дилер и сервисер на FG Wilson дизел електрични агрегати од Северна Ирска за териториите на Македонија, Србија и Црна Гора со се поголем број на задоволни корисници. FG Wilson eе специјализиран производител на дизел агрегати и пратечка опрема, водач во развојот за да им пружи на корисниците најсовремени решенија во дизајнот и технолошките достигнувања. Од најсофистицираните погони во Северна Ирска, годишно излегуваат преку 55,000 агрегати од 12-2200kVA, по што е и најверојатно најголемиот производител во светот.
Во тешки услови за работа, pпреку моментално повеќе од 200 инсталации, се стекнавме со углед на партнер за почитување.s

Комплементарно, како прва линија на заштита, поставуваме уреди за непрекинато напојување (УПС) со батерии од најреномираните производители APC-MGE и Powerware, и постепено jја воведуваме понудата на Active Power, пропулзивниот производител на без-батериски УПС модули со замаец, како најефикасното и најпоуздано решение на пазарот денес. 

Мешу првите на балканот инсталиравме backup противпожарен систем на погонување пумпи произведени по интернационалниот UNI9490 стандард, како и муљни и индустриски пумпи.

Во својата програма го претставуваме и Parker Hannifin, глобален производител на систем за филтрација на погонски мотори, како и за индустриски и агрегатски дизел мотори. Нивниот Racor е лидер во областа на филтрација на гориво и воздух на мотори со внатрешно согорување, филтрација на пумпни станици и во рафинерии.

Ние сме тука да помогнеме околу согледување и соодветно дефинирање на потребите, набавка на опрема, инсталација, пуштање во работа и понатамошната грижа за нејзиното одржување за поуздана работа и што подолг век на траење, со помали трошоци.

mont1anima35s.gif
InMEC е компанија основана 1985 година во Обединетото Кралство, како интернационалана компанија за маркетинг, инженеринг и консалтинг.
  
 

© 2004. InMEC Limited, Beograd. Site prava zadržani.